Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj a dodávku produktov z kompletného sortimentu výrobkov kapritz (ďalej len „Produkty“) upravujú podmienky realizácie predmetov všetkých obchodov vzniknutých na základe objednávok, uzavretých pri alebo po podpise týchto všeobecných obchodných podmienok medzi kapritz s.r.o. so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava (ďalej len „KAPRITZ“) a klientom uvedeným v závere týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Objednávateľ“), ktorých predmetom je definícia objednávky, dodacích lehôt, záručných lehôt, cien, poplatkov, splatností  záväzkov a súvisiacich podmienok spojených s dodávkami Produktov.

1, Objednávky Produktov, poplatky a cena:

a.      Definícia objednávky

b.      Produkty sú pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok nábytok zhotovený na mieru pozostávajúci z dielcov, ktoré sa kompletizujú na mieste montáže, alebo hotový nábytok podľa objednávok a súvisiace služby spojené s jeho návrhom, dopravou a montážou.

Pri podpise objednávky sa Objednávateľ zaväzuje v termíne dohodnutom v predajni zaplatiť preddavok vo výške 60% z predpokladanej ceny Produktov vypočítanej v predajni KAPRITZ. Ceny uvedené v  záväznej objednávke sú predbežné ceny, ktoré budú upresnené po presnom zameraní  u Objednávateľa.

Túto zálohu Objednávateľ zaplatí prevodom na účet KAPRITZ

SLSP – 5193145398/0900;
IBAN: SK410900000000519314 5398;
SWIFT: GIBASKBX;

Variabilný symbol: uveďte číslo zákazky, do poznámky uveďte svoje priezvisko.

c.      Za vypracovanie grafického návrhu (vizualizácie) Produktov zaplatí Objednávateľ poplatok na základe aktuálneho cenníka.

d.      Pri zmene vizualizácie na žiadosť Objednávateľa zaplatí Objednávateľ poplatok 16,60,- EUR.

e.      Za obhliadku u Objednávateľa zaplatí Objednávateľ poplatok na základe aktuálneho cenníka.

f.      Poplatky uvedené v bodoch e. – h. zaplatí Objednávateľ priamo v predajni KAPRITZ pri objednaní   grafického návrhu.

g.      Po zaplatení preddavkovej platby zabezpečí KAPRITZ v súčinnosti s Objednávateľom do piatich pracovných dní zameranie na mieste montáže. Na základe zamerania bude Objednávateľovi predložená skutočná cena Produktov. Po potvrdení ceny Objednávateľom, bude objednávka zaslaná do výroby.

h.      Po dodaní/montáži Produktov Objednávateľ obdrží faktúru za dodanie Produktov vo výške skutočnej ceny Produktov vypočítanej po zameraní u Objednávateľa, v ktorej budú odpočítané zaplatené poplatky –  poplatok za vizualizáciu a preddavková  platba vo výške 60% z ceny objednávky a pripočítané všetky súvisiace služby. Poplatok za zmenu vizualizácie a obhliadku architekta u Objednávateľa KAPRITZ z konečnej ceny Produktov neodpočítava. Faktúru sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť v hotovosti po ukončení montáže priamo montážnikovi KAPRITZ, alebo pri preberaní Produktov. Objednávateľ môže požiadať KAPRITZ o vystavenie faktúry podľa prvej vety tohto bodu i. aj pred dodaním/montážou Produktov, v takomto prípade Objednávateľ je povinný túto faktúru zaplatiť najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom dodania/montáže alebo prebratia Produktov. Objednávateľ je tiež v tomto v prípade povinný montážnikovi KAPRITZ, alebo pri preberaní Produktov preukázať zaplatenie faktúry podľa predchádzajúcej vety, pričom za zaplatenie faktúry sa v tomto prípade považuje deň pripísania sumy, na ktorú bola faktúra vystavená, na účet KAPRITZ. V prípade nezaplatenia faktúry Objednávateľom v celkovej výške v hotovosti, v súlade s bodom 5. týchto VOP, KAPRITZ je oprávnený Produkt Objednávateľovi neodovzdať ako celok alebo neodovzdať jeho podstatnú časť brániacu riadnemu užívaniu.  V prípade včasného nezaplatenia faktúry Objednávateľom v hotovosti, sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť pri opätovnej montáži Produktov poplatok vo výške 50,-EUR v hotovosti ako paušálnu náhradu za cestovné a stratu času pri opätovnej montáži.  

i.       V prípade, že sa strany po podpise objednávky dohodnú na rozšírení alebo zmene objednávky, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a v účelných nákladoch spojených so zmenenou montážou a dodaním novo objednanej časti objednávky, príp. iných Produktov.

j.       Pri podpise objednávky je Objednávateľ povinný uviesť KAPRITZu svoje správne a úplné fakturačné a kontaktné údaje a Objednávateľ svojim podpisom objednávky zároveň súhlasí s tým, aby si KAPRITZ následne prekontroloval správnosť uvedených údajov z príslušných dokladov Objednávateľa.

k.      Pri podpise objednávky vo forme samoodberu Objednávateľom,  je Objednávateľ povinný zaplatiť úplnú výšku ceny Produktov (100% ceny Produktov) pred zadaním Produktov do výroby.

m.     V prípade omeškania KAPRITZu s dodávkou Produktov, je Objednávateľ oprávnený požadovať

        zľavu vo výške 0,05 % z ceny Produktov za každý deň omeškania. 

2, Predpokladané dodacie termíny na dodávky Produktov podľa sortimentu:

n.     Šatníky, skrine a typizovaný nábytok pri základných dezénoch drevotriesky a zrkadiel – od 30 do 40 

        pracovných dní.

o.     Atypické výrobky a výrobky z neštandardných materiálov -od 45 do 55 pracovných dní.

p.     Kuchynské linky pri základných dezénoch drevotriesky a štandardnom vybavení – od 45 do 55 pracovných

        dní.

q.     V prípade, že objednávka obsahuje špeciálnu, zložitejšiu požiadavku Objednávateľa, oznámi KAPRITZ 

        Objednávateľovi do desiatich pracovných dní po zameraní objednávky predpokladaný deň dodania    

        Produktov.

r.      Predpokladané dodacie termíny začínajú plynúť odo dňa zaplatenia 60% preddavku z predpokladanej   

        ceny za Produkty a zameraní u Objednávateľa.             

         V prípade ak zameraniu bránia akékoľvek dôvody na  strane Objednávateľa a zameranie               

        u Objednávateľa nie je  možné vykonať do troch pracovných  dní, dodacia lehota začína plynúť od dňa     

        zamerania. V prípade, ak Objednávateľ po podpise objednávky a zameraní akýmkoľvek spôsobom  

        alebo z akéhokoľvek dôvodu požaduje zmenu objednávky alebo grafického návrhu, nové dodacie 

        termíny začnú plynúť od dňa  akceptovania zmeny zo strany KAPRITZ.

s.     V prípade ak je objednávka prijatá počas reklamnej kampane – cenovej akcie,  KAPRITZ

        je  oprávnený  predĺžiť uvedené predpokladané dodacie termíny s ohľadom na výrobné kapacity.

t.     Vo výnimočných prípadoch spôsobených dodávateľskými a spolupracujúcimi podnikmi,  KAPRITZ je oprávnený uvedené predpokladané dodacie termíny predĺžiť. KAPRITZ sa v takomto prípade zaväzuje oznámiť Objednávateľovi  dôvody omeškania dodávky objednaných Produktov a predpokladaný termín dodania Produktov.

u.      Objednávateľ je povinný dodané Produkty prevziať aj po uplynutí predpokladaného termínu dodania.

         Miestom dodania sa rozumie miesto uvedené v objednávke Produktov.

3, Cena montáže a dopravy Produktov:

v.     Cena montáže a vynesenia Produktov do priestorov Objednávateľa sa stanovuje v súlade s cenníkom  

        platným v čase podpisu objednávky.

w.     Cena dopravy Produktov do priestorov Objednávateľa sa stanovuje v súlade s cenníkom platným v čase

        podpisu objednávky Produktov.  Prvých 20 kilometrov dopravy sa neúčtuje pri Produktoch, ktoré sa 

        kompletizujú priamo na mieste montáže u Objednávateľa.

x.     Cena montáže neobsahuje upravenia nerovnosti stien, podlahy alebo povaly v priestoroch montáže.

y.      Prípravu a úpravy vodoinštalácie, elektrických a plynových rozvodov si pred montážou kuchynskej linky 

        zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady.

z.     Inštaláciu elektrospotrebičov, vykonáva servisný technik v závislosti od značky vybraného prístroja. Tento

        pracovník si účtuje svoju činnosť nezávisle na poskytovaní služieb KAPRITZ. Objednávateľ zaplatí

        tieto náklady v čase inštalácie. Servisný technik mu zároveň potvrdzuje záručné listy na ním inštalované 

        elektrospotrebiče, čím začína plynúť záručná doba spotrebičov.

aa.    V prípade neprítomnosti Objednávateľa v dohodnutom termíne na mieste montáže, môže byť opätovný 

        príchod pracovníka KAPRITZ pripočítaný ku konečnej cene Produktov vo výške vzniknutých 

        dopravných nákladov a prestojov montážnikov.

4, Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy:

bb.    V prípade zrušenia objednávky Objednávateľom pred zaplatením 60% preddavku z predpokladanej ceny

         Produktov Objednávateľ stráca nárok na vrátenie  poplatkov za vizualizácie. 

         V prípade zrušenia objednávky – odstúpenia od zmluvy Objednávateľom, a to z akéhokoľvek dôvodu, 

         po zaplatení 60% preddavku  z predpokladanej ceny Produktov, Objednávateľ nemá právo na vrátenie   

         preddavku, celá suma zaplatených preddavkov je  náhradou vzniknutých nákladov KAPRITZ za 

         vykonané práce na základe objednávky. Objednávateľ je povinný dodané Produkty prevziať aj po uplynutí predpokladaného termínu dodania.

cc.   V  prípade, kedy dodávateľ/KAPRITZ/ ním poverený pracovník/montážnik/servisný technik počas  zamerania zistí stav objektu, miestnosti, ktorý by nevyhovoval/neumožňoval/bránil korektnému a kvalitnému dodaniu produktov KAPRITZ je KAPRITZ oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade bude zákazníkovi vrátená už uhradená záloha. Zo zálohy budú odrátané nevyhnutné náklady priamo spojené s výjazdom  k zákazníkovi.

5, Vlastnícke právo

dd.   K dodaným Produktom Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo po zaplatení celej kúpnej ceny. Do

       zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva vlastníkom Produktov KAPRITZ.

6, Reklamácie a záruka:

ee.   Všetky sťažnosti a reklamácie je potrebné oznámiť KAPRITZ bez zbytočného odkladu po zistení

        dôvodov pre sťažnosti a reklamácie.

ff.     KAPRITZ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní.

gg.    KAPRITZ poskytuje záruku na spôsobilosť mechanického systému a profilov systému KAPRITZ

        v  trvaní piatich rokov, systému FLEXI v trvaní dvoch rokov.

hh.   Presné určenie na ktoré časti sa vzťahuje záruka, dĺžka záručnej doby, na ktoré prípady sa záruka

        nevzťahuje a rozsah zodpovednosti KAPRITZ je uvedené v záručnom liste ktorý vystaví 

        KAPRITZ.

ii.     Podpísaním montážnej karty a po zaplatení konečnej ceny Objednávateľ bezvýhradne potvrdzuje 

        komplexnú realizáciu objednávky a prevzatie Produktov.

jj.     Dodané Produkty  zostávajú  majetkom firmy KAPRITZ po celú dobu nezaplatenia 100% ceny

        Produktov. Nárok na reklamáciu má Objednávateľ až po zaplatení celej ceny Produktov.

1.8.2021

kapritz s.r.o.