ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MARKETING (NA SÚHLAS)

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk a noviniek dotknutým osobám (záujemcovia o zasielanie ponúk) na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 


2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 


3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 


4.       Zoznam osobných údajov:

e-mail.

 


5.       Dotknuté osoby:

Osoby, ktoré súhlasili so zasielaním marketingových ponúk.

 


6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu až do odvolania súhlasu. Najviac však po dobu piatich rokov od poslednej poskytnutej služby.

 


7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 


8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 


9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 


10.   Kategória osobných údajov.

Bežné osobné údaje.

 


11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 


12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Iný oprávnený subjekt
Právny základ – na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Sprostredkovateľ

Právny základ – na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 

13.   Práva dotknutých osôb:

      Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.