ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

1.       Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje v rozsahu názov meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelmi:

a) reagovania na vaše otázky, podnety,

b) reagovania na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky. 

 


2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a) reagovať na vaše otázky, podnety:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) reagovať na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 


3.       Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

 


4.       Zoznam osobných údajov:

V rámci účelov a) a b) spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

 


5.       Dotknuté osoby:

V rámci účelov a) a b) sú dotknutými osobami osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

 


6.       Lehoty uloženia osobných údajov:

V rámci účelov a) a b): Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

 


7.       Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

 


8.       Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 


9.        Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 


10.   Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 


11.   Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 


12.   Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany – Iný oprávnený subjekt
Právny základ – na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 

13.   Práva dotknutých osôb:

      Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.