Zásady spracovania osobných údajov 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: 
kapritz s.r.o., 
Elektrárenská 1, 
831 04 Bratislava, 
IČO: 484307432 
IČ DPH SK2120152254 podľa §4 
Zložka: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106366/B 
  
2. KTORÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? 
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov. 
Základné identifikačne údaje – meno, adresa 
Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa. 
Informácie o využití produktov a služieb - aké služby ste u nás mali v minulosti. 
Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami - napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ. 
Údaje z formulárov - ak ste vypĺňali formulár za účelom získania, zľavy na produkt či službu, údaje z tohto formulára sú uložené za účelom prieskumu, vyhodnotenia a zlepšenia poskytovaných produktov a služieb. 
  
3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ? 
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve pri objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch na webe alebo v predajniach. 
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 
  
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS? 
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti: ponuka produktov a služieb: Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, on-line formou, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám, prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. 
Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať ponuky produktov a služieb. 
  
5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 
Súhlas ste udelili spoločnosti kapritz s.r.o. na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. 
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti kapritz s.r.o.. , váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. 
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. 
  
6. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI? 
V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Obchodní partneri sú: KOM PRODUCTION s.r.o. - výrobná a distribučná spoločnosť 
  
7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré́ spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti kapritz s.r.o. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. 
  
8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti kapritz s.r.o. v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov 
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 
Právo na prístup k osobným údajom 
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 
Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť kapritz s.r.o.má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 
Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 
Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené? 
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti kapritz s.r.o., a to poslaním e-mailu na adresu: gdpr@komandor.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. 
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti kapritz s.r.o.? 
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať. 
  
9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb kapritz s.r.o. a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. 
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? 
Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať. Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám kapritz s.r.o. alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali. Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Váš vlastnoručný podpis. 
Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti kapritz s.r.o. 
V prípade otázok, či nejasností nás kontaktujte kedykoľvek na adrese gdpr@komandor.sk. 
  
1.1.2020 
kapritz s.r.o.